Que pensan os/as lectores/as? resultados da enquisa de avaliación de Cadernos de Psicoloxía

Este traballo pretende recoller a opinión das colexiadas e colexiados do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) sobre diferentes aspectos da calidade e do contido de Cadernos de Psicoloxía. Para isto, deseñouse un cuestionario estruturado ad hoc que foi enviado por correo electrónico a un total de 1147 colexiados/as. A taxa de resposta foi do 3.9% (45 enquisas). O 51.4% dos/das enquisados/as traballaban no ámbito da Psicoloxía Clínica. A sección da revista preferida e mellor puntuada foi “Orixinais” e a que menos interese suscita foi “Editoriais”. A valoración xeral da revista é elevada, sendo especialmente mellorable a diversidade temática. As opinións expresadas polos/as participantes suxiren que a calidade e a utilidade da revista é satisfactoria para a maioría de lectores.

Palabras chave: Cadernos de Psicoloxía, enquisa, cuestionario, opinión, satisfacción
Montes, C. (2013): Que pensan os/as lectores/as? Resultados da enquisa de avaliación de Cadernos de Psicoloxía. Cadernos de Psicoloxía, 34, 9-27.